Thursday, 30 June 2022

ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่(แพมเพิส)ให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุที่มีสภาวะพึ่งพิง

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมรองนายกเทศมนตรี ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่(แพมเพิส)ให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุที่มีสภาวะพึ่งพิง จำนวน 10 ราย ตามโครงการธนาคารแพมเพิส ของเทศบาลตำบลทาสบเส้า เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมบริจาคแพมเพิสเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า มา ณ โอกาสนี้