Thursday, 28 October 2021

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า ได้มอบหมายให้นายพิษณุ โภคาพานิช เลขานุการนายกเทศมนตรีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายณรงค์ ชัยศักดิ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้าร่วมด้วย