Thursday, 28 October 2021

ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อก่อโรคลำปีสกิน Lumpy Skin Disease(LSD) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ณ ม.1 ,ม.3, ม.6 และหมู่ 9

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อก่อโรคลำปีสกิน Lumpy Skin Disease(LSD) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ณ หมู่ที่ 1 บ้านสบเส้า หมู่ที่ 3 บ้านศาลาแม่ทา หมู่ที่ 6 บ้านร้องเรือ และหมู่ที่ 9 บ้านหล่ายทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน