Tuesday, 27 September 2022

ลงพื้นที่ประเมินสถานที่และให้คำแนะนำแก่ผู้ที่ได้รับการกักกันตัวในพื้นที่และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่สะป้วด และผู้ใหญ่บ้านทาดง หมู่ที่ 13 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ประเมินสถานที่และให้คำแนะนำแก่ผู้ที่ได้รับการกักกันตัวในพื้นที่และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด