Tuesday, 27 September 2022

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19)

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้าร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและอสม.ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19) ซึ่งหากท่านใดยังไม่เคยได้รับวัคซีนดังกล่าว สามารถไปฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ซิโนแวค ได้ในวันที่ 27 และ 29 ตุลาคม 2564 ณ โรงพยาบาลแม่ทา โดยรับบัตรคิวได้ตั้งแต่เวลา 07.30 น.- 13.00 น. และให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงตนด้วย