Wednesday, 28 September 2022

ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนสายข้างบ้านนายเจริญ เครื่องกาศ ถึงเขตพื้นที่ หมู่ 7 บ้านดอยสารภี บริเวณหมู่ 2 บ้านแม่สะป้วด

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ.2565 นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมรองนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนสายข้างบ้านนายเจริญ เครื่องกาศ ถึงเขตพื้นที่ หมู่ 7 บ้านดอยสารภี บริเวณหมู่ 2 บ้านแม่สะป้วด ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน