Thursday, 30 June 2022

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านสบเส้า และการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางและผิวถนนพร้อมกำแพงกันดิน หมู่ที่ 7 บ้านดอยสารภี เชื่อม หมู่ที่ 2 บ้านแม่สะป้วด

วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมนายยงยุทธ ทากิจ รองนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านสบเส้า และการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางและผิวถนนพร้อมกำแพงกันดิน หมู่ที่ 7 บ้านดอยสารภี เชื่อม หมู่ที่ 2 บ้านแม่สะป้วด ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูน