Thursday, 30 June 2022

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสำนักงานโยธาธิการ จังหวัดลำพูน ที่ให้ความอนุเคราะห์ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันสลิง

วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมนายยงยุทธ ทากิจ รองนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสำนักงานโยธาธิการ จังหวัดลำพูน ที่ให้ความอนุเคราะห์ดำเนินการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันสลิง โดยการติดตั้งเรียงหินในกล่องแกเบี้ยน ตลิ่งลำน้ำแม่ทา บริเวณ หมู่ที่ 13 บ้านทาดง ตามการร้องขอของเทศบาลตำบลทาสบเส้าเทศบาลตำบลทาสบเส้า จึงขอขอบคุณสำนักงานโยธาธิการ จังหวัดลำพูน มา ณ โอกาสนี้