Wednesday, 28 September 2022

ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ ร้านค้า หมู่ที่ 1 บ้านทาสบเส้า, หมู่ที่ 3 บ้านศาลาแม่ทา, หมู่ที่ 6 บ้านร้องเรือ, หมู่ที่ 8 บ้านดอนชัย และหมู่ที่ 9 บ้านหล่ายทา

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 นางสาวอริสรา นาครินทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ ร้านค้า หมู่ที่ 1 บ้านทาสบเส้า, หมู่ที่ 3 บ้านศาลาแม่ทา, หมู่ที่ 6 บ้านร้องเรือ, หมู่ที่ 8 บ้านดอนชัย และหมู่ที่ 9 บ้านหล่ายทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อต่อใบอนุญาตประกอบการ ประจำปี 2565 ต่อไป