Wednesday, 28 September 2022

ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ ร้านค้า หมู่ที่ 3 บ้านศาลาแม่ทา หมู่ที่ 9 บ้านหล่ายทา และหมู่ที่ 8 บ้านดอนชัย

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2565 นางสาวอริสรา นาครินทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ ร้านค้า หมู่ที่ 3 บ้านศาลาแม่ทา หมู่ที่ 9 บ้านหล่ายทา และหมู่ที่ 8 บ้านดอนชัย ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อต่อใบอนุญาตประกอบการ ประจำปี 2565 ต่อไป