Wednesday, 28 September 2022

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในการขอปรับสภาพที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุและผู้พิการ หมู่ 5 บ้านจำตาเหิน หมู่ 7 บ้านดอยสารภี หมู่ 8 บ้านดอนชัย

วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในการขอปรับสภาพที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุและผู้พิการ หมู่ 5 บ้านจำตาเหิน หมู่ 7 บ้านดอยสารภี หมู่ 8 บ้านดอนชัย ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน