Thursday, 30 June 2022

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงครัวเรือนเปราะบาง ระดับ 3ในระบบ TPMAP (มีฐานะยากจนและมีผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง คือ เด็ก คนพิการ และผู้สูงอายุที่มีความยากลำบากช่วยเหลือตัวเองไม่ได้) หมู่ 5,8,13

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30-11.00 น. นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า มอบหมายให้นายสนธยา รังรองธานินทร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงครัวเรือนเปราะบาง ระดับ 3ในระบบ TPMAP (มีฐานะยากจนและมีผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง คือ เด็ก คนพิการ และผู้สูงอายุที่มีความยากลำบากช่วยเหลือตัวเองไม่ได้) หมู่ 5 บ้านจำตาเหิน หมู่ที่ 8 บ้านดอนชัยและหมู่ที่ 13 บ้านทาดง ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน รวมจำนวน 3 ครัวเรือน เพื่อประสานขอรับความช่วยเหลือตามสภาพความเดือดร้อนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อไป