Thursday, 30 June 2022

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงครัวเรือนเปราะบาง ระดับ 3ในระบบ TPMAP (มีฐานะยากจนและมีผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง คือ เด็ก คนพิการ และผู้สูงอายุที่มีความยากลำบากช่วยเหลือตัวเองไม่ได้)

วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30-12.00 น. นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า มอบหมายให้นายสนธยา รังรองธานินทร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงครัวเรือนเปราะบาง ระดับ 3ในระบบ TPMAP (มีฐานะยากจนและมีผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง คือ เด็ก คนพิการ และผู้สูงอายุที่มีความยากลำบากช่วยเหลือตัวเองไม่ได้) หมู่ 1, 3, 9 รวมจำนวน 6 ครัวเรือน เพื่อประสานขอรับความช่วยเหลือตามสภาพความเดือดร้อนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อไป