Wednesday, 28 September 2022

ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้งานครุภัณฑ์จักรอุตสาหกรรมที่มีสมาชิกกลุ่มเย็บผ้ายืมใช้งาน ณ บ้านของผู้ยืม หมู่ที่ 1 บ้านสบเส้า และ หมู่ 9 บ้านหล่ายทา

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้งานครุภัณฑ์จักรอุตสาหกรรมที่มีสมาชิกกลุ่มเย็บผ้ายืมใช้งาน ณ บ้านของผู้ยืม หมู่ที่ 1 บ้านสบเส้า และ หมู่ 9 บ้านหล่ายทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน รวมทั้งสิ้น 14 หลัง