Monday, 18 October 2021

ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้งานครุภัณฑ์จักรอุตสาหกรรม ในพื้นที่หมู่ 3 บ้านศาลาแม่ทา หมู่ 5 บ้านจำตาเหิน และหมู่ 8 บ้านดอนชัย

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-14.00 น. เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้งานครุภัณฑ์จักรอุตสาหกรรม ในพื้นที่หมู่ 3 บ้านศาลาแม่ทา หมู่ 5 บ้านจำตาเหิน และหมู่ 8 บ้านดอนชัย ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน รวมทั้งสิ้น 16 หลัง