Friday, 12 August 2022

ลงพื้นที่ตรวจผลเสริมพลังและประเมินมาตรฐานร้านอาหาร(Clean Food Good Taste Plus)

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้าร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ทา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่สะป๊วดและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจผลเสริมพลังและประเมินมาตรฐานร้านอาหาร(Clean Food Good Taste Plus) การดำเนินงานตามตัวชี้วัดจังหวัด การขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2565