Wednesday, 28 September 2022

ลงพื้นที่ตรวจประเมินครัวเรือนต้นแบบการจัดการขยะในชุมชน

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า นายยงยุทธ ทากิจ รองนายกเทศมนตรีฯ นายรังสรรค์ กันทาธง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลฯ พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้าและนายประสงค์ อุ่นนันกาศ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจประเมินครัวเรือนต้นแบบการจัดการขยะในชุมชน จำนวน 10 หมู่บ้าน