Tuesday, 27 September 2022

ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมคันกั้นน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านสบเส้า

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมรองนายกเทศมนตรี ผู้อำนวยการกองช่างและเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมคันกั้นน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านสบเส้า ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน