Wednesday, 28 September 2022

ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนที่ได้ลงทะเบียนไว้ (รอบที่ 2)

วันที่ 8 – 9 กันยายน พ.ศ.2565 นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้ามอบหมาย นายพิษณุ โภคาพานิช เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนที่ได้ลงทะเบียนไว้ (รอบที่ 2) ตามโครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 10 หมู่บ้าน ในพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน