Monday, 18 October 2021

ลงพื้นที่จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ (เบี้ยยังชีพ) ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ (เบี้ยยังชีพ) ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยออกจ่ายเงินสงเคราะห์ตามบ้านภายใต้มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)