Wednesday, 28 September 2022

ร่วมแสดงเจตจำนงของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า ร่วมแสดงเจตจำนงของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้นำผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ทั้ง 58 แห่ง กล่าวแสดงเจตจำนงในการบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตเพื่อจังหวัดลำพูนโปร่งใส ประเทศไทยยั่งยืน โดยมีสักขีพยานจากผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ ป.ป.ช.ลำพูน, ผู้อำนวยการกกต.ลำพูน, ประธานชมรม Strong ต้านทุจริต ผู้แทนภาคประชาชน และประธานหอการค้าจังหวัด ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน

ในโอกาสเดียวกัน ผู้ว่าราชการจังหวัด ยังได้กล่าวถึงนโยบายที่ให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดลำพูนด้วยหลักธรรมาภิบาลและลดการกระทำทุจริตให้เป็นศูนย์ พร้อมเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชน ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมสังคมไม่ทนต่อการทุจริต