Thursday, 28 October 2021

ร่วมแสดงเจตจำนงของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า ร่วมแสดงเจตจำนงของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้นำผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ทั้ง 58 แห่ง กล่าวแสดงเจตจำนงในการบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชน ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมสังคมไม่ทนต่อการทุจริต