Wednesday, 28 September 2022

ร่วมเยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านสบเส้า, หมู่ที่ 10 บ้านกอลุง

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ.2565 นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมรองนายกเทศมนตรี สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ทา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ทา และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่สะป้วด ร่วมเยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านสบเส้า, หมู่ที่ 10 บ้านกอลุง ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน