Wednesday, 28 September 2022

ร่วมเปิดโครงการรู้เท่าทัน กาย ใจ วัยสูงอายุ

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดโครงการรู้เท่าทัน กาย ใจ วัยสูงอายุ ของกองสวัสดิการสังคม เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้ย่างเข้าวัยสูงอายุและผู้สูงอายุในการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย/จิตใจ และการออกกำลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้เหมาะสมกับวัย ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลทาสบเส้า (ศพ.อส.)