Thursday, 30 June 2022

ร่วมรับเกียรติบัตรการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ด้านการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า มอบหมายให้ นายพิษณุ โภคาพานิช เลขานุการนายกเทศมนตรีเข้าร่วมรับเกียรติบัตรการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ด้านการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน