Thursday, 30 June 2022

ร่วมพิธีมอบโล่เกียรติบัตร งานผู้สูงอายุ ปี 2562 และปี 2563 ตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการหกล้มกระดูกหักในผู้สูงอายุ จังหวัดลำพูน

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้ามอบหมายให้นายพิษณุ โภคาพาณิช เลขานุการนายกเทศมนตรีเข้าร่วมพิธีมอบโล่เกียรติบัตร งานผู้สูงอายุ ปี 2562 และปี 2563 ตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการหกล้มกระดูกหักในผู้สูงอายุ จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมดอกป๊าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ซึ่งเทศบาลตำบลทาสบเส้าเป็นตำบลที่ได้เข้าร่วมและมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(long Term Care) ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ บริหารจัดการโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลทาสบเส้า โดยมีการเยี่ยมดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยผู้ดูแลที่ผ่านการฝึกอบรม 70 ชั่วโมง (Care Giver :CG) และดูแลตามแผนการดูแลที่ผู้จัดการการดูแล (Care Manager:CM)