Thursday, 30 June 2022

ร่วมพิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ ตามโครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ ประจำปี 2564

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ ตามโครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการต่อยอดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน ประจำปี 2564 ภายใต้ยุทธศาสตร์ “Glean Lamphun” พร้อมทั้งได้กำหนดแผนการดำเนินงานตามโครงการ ฯ โดยให้อำเภอคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ อำเภอละ 1 หมู่บ้าน/ชุมชน เข้าร่วมประกวดตามโครงการ ฯ ทั้งนี้ จังหวัดลำพูน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ และคณะกรรมการ ฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อประเมินการประกวดตามโครงการ ฯ ระหว่างวันที่ 5-16 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา และได้ประกาศผลการประกวดไปเรียบร้อยแล้ว โดยส่วนของอำเภอแม่ทา มีนางกัญญรัตน์ ฐาปนสุนทร ท้องถิ่นอำเภอแม่ทา นายไพบูลย์ คำเอี่ยม รองนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า และนายเดช แก้วอ้าย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านศาลาแม่ทา เข้าร่วมพิธี ในการนี้ บ้านศาลาแม่ทา หมู่ที่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ได้รับโล่รางวัลชมเชย พร้อมของรางวัลมูลค่า 3,000 บาทเทศบาลตำบลทาสบเส้าขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล มา ณ โอกาสนี้