Wednesday, 20 October 2021

ร่วมประชุมตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดลำพูน ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดลำพูน ประจำปี 2564 (การประชุมเชิงปฏิบัติการ”การเสริมพลังเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดลำพูนประจำปี 2564″) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดและระดับทั่วไปให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการระดับทั่วไป ให้จัดบริการอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานตามที่กำหนด ณ เดอะแกรนด์จามจุรีรีสอร์ท จ.ลำพูน