Tuesday, 27 September 2022

ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำพูน ประจำปี 2565 พร้อมประกาศเจตจำนง “สุจริต โปร่งใส จังหวัดลำพูนสะอาด 2565”

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำพูน ประจำปี 2565 พร้อมประกาศเจตจำนง “สุจริต โปร่งใส จังหวัดลำพูนสะอาด 2565” ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน สำหรับการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำพูน ประจำปี 2564 ได้กำหนดจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตื่นตัว ส่งเสริมความโปร่งใสและให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต รูปแบบการจัดงาน ได้กำหนดให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ภายใต้นโยบาย No gift Policy การมอบรางวัลการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต การมอบโล่ และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีผลคะแนน ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ระดับ AA และระดับ A รวม 37 หน่วยงาน และการจัดบูธนิทรรศการที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ในการนี้ เทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้รับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) 90.38 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ A