Thursday, 30 June 2022

ร่วมงานการตรวจติดตามของคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัดลำพูน ประจำปี 2564

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดย นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมคณะและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงานการตรวจติดตามของคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัดลำพูน ประจำปี 2564 เพื่อสรรหาและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และร่วมเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ บ้านทาดง หมู่ที่ 13 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็น 1 ใน 3 หมู่บ้านที่ได้เข้าสู่กระบวนการคัดสรรในรอบตัดสิน ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านทาดง