Thursday, 30 June 2022

ร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในชุมชนกับประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นายพิษณุ โภคาพาณิช เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในชุมชนกับประชาชนในพื้นที่ หมู่ 1 บ้านสบเส้า, หมู่ 9 บ้านหล่ายทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน