Monday, 18 October 2021

ร่วมกิจกรรมรณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลาย หมู่ 7 บ้านดอยสารภีและหมู่ 2 บ้านแม่สะป๊วด

วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมกิจกรรมรณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลาย หมู่ 7 บ้านดอยสารภีและหมู่ 2 บ้านแม่สะป๊วด ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน