Tuesday, 27 September 2022

ร่วมกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติหน้าสถานีรถไฟศาลาแม่ทาและริมทางรถไฟตั้งแต่สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติจนถึงถนนทางไปวัดทาศาลา

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. อำเภอแม่ทา นำโดยนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทาร่วมกับเทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติหน้าสถานีรถไฟศาลาแม่ทาและริมทางรถไฟตั้งแต่สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติจนถึงถนนทางไปวัดทาศาลาเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความสวยงาม ส่งเสริมให้ผู้บริหารหน่วยงาน พนักงานเทศบาลที่เข้าร่วมโครงการได้ร่วมทำงานเป็นทีมและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ ได้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในตนเอง ได้ฝีกตนเองในด้านต่างๆ เช่น ความมีวินัยในตนเอง การรู้จักบทบาทหน้าที่ที่ตนได้รับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การอดทนต่อปัญหาที่เกิดขึ้น เสริมสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ มีทัศนคติ มีค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติงาน เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและทำให้สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้น