Monday, 18 October 2021

ร่วมกิจกรรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว (ศปก.ต.)

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2564 เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า ให้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว (ศปก.ต.) ณ เดอะแกรนด์จามจุรีย์รีสอร์ท อ.เมือง จ.ลำพูน