Wednesday, 20 October 2021

รู้ไหม❓การหาเสียงแบบออนไลน์ของผู้สมัครฯต้องทำอย่างไร❓

รู้ไหม? การหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี แบบออนไลน์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 นี้ มีข้อปฎิบัติที่ผู้สมัครและพรรคการเมือง ต้องรับทราบปฏิบัติตามดังต่อไปนี้
.
👉 ทุกขั้นตอนการดำเนินการต้องแจ้งให้ #ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด รับทราบ ก่อนดำเนินการหาเสียง 👈

⭐ วิธีการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถูกต้อง

  • กกต. มีอำนาจสั่งแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลและให้เลขา กกต. แจ้งคำสั่งให้ผู้สมัคร พรรคการเมืองหรือผู้ใดปฏิบัติตามคำสั่งโดยเร็ว
  • ผอ.กกต.จว. รับรายงานหรือพบเห็นการหาเสียงที่ไม่ถูกต้อง ให้รายงาน เลขา กกต. ภายใน 24 ชม.
  • หากไม่แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลภายในเวลาที่กำหนดให้เลขา กกต. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ หากมีค่าใช้จ่ายให้ผู้สมัครนั้นรับผิดชอบ
  • กกต.อาจนำมาเป็นเหตุ ดำเนินการสืบสวนหรือไต่สวนได้

⭐ สำหรับบุคคลที่มิได้เป็นผู้สมัครหรือพรรคการเมืองจะหาเสียงให้แก่ผู้สมัคร

  • ถ้ามีค่าจ้างทำสื่อและค่าตอบแทนในการดำเนินการรวมกันเกินกว่า 5,000 บาท ให้แจ้งต่อผู้สมัครทราบ
  • ผู้สมัครต้องแจ้งให้ ผอ.กกต.จว. ทราบ
  • กรณีผู้สมัครยินยอมหรือไม่คัดค้านให้นับรวมเป็นรายการใช้จ่ายของผู้สมัครผู้นั้น
  • ผู้สมัครต้องคิดคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและยื่นบัญชีรายรับรายจ่าย ภายใน 90 วันนับจากวันเลือกตั้ง

🙋 การหาเสียงเป็นเรื่องที่ดีเพราะทุกคนจะได้รับรู้และเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ก่อนการไปสู่การเลือกตั้ง ซึ่งต้องปฎิบัติตามข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด

👉วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 นี้ ออกไปใช้สิทธิ เลือกตั้งเทศบาล เพื่อการเมืองที่ดีของพลเมืองที่ดี👈

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง