วันอังคาร, 14 กรกฎาคม 2563

รายงาน

รายงานสถิติข้อมูลผู้ขอรับบริการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานการกำกับติดตามงานดำเนินการป้องกัน รอบ 6 เดือน

ายงานการกำกับติดตามงานดำเนินการป้องกัน รอบ 12 เดือน

รายงานข้อมูลผู้รับบริการของกองช่าง ประจำปี 2561

รายงานสถิติข้อมูลการให้บริการกองสวัสดิการสังคม

รายงานสถิติข้อมูลขอรับบริการของกองสวัสดิการสังคม