Monday, 18 October 2021

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564

-รายงานฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้าน ICT ประจำปีงบประมาณ 2564

-รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พนักงาน ลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ปี พ.ศ.2561-2563

-รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พนักงาน ลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2562