Wednesday, 28 September 2022

รายงานการประชุมสภาปีงบประมาณ 2564

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2564

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2564

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2564

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2564