Thursday, 30 June 2022

ขอประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านร้องเรือ

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านร้องเรือ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน