Thursday, 30 June 2022

รับลงทะเบียนตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า เปิดรับลงทะเบียนตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 กรกฎาคม 2562 ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ในวัน เวลา ราชการ