Wednesday, 28 September 2022

รับมอบเชคเงินอุดหนุนกิจกรรมปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการประจำปี 2565

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้ามอบหมายนางสาววิไล ชัยสมภาร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม รับมอบเชคเงินอุดหนุนกิจกรรมปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการประจำปี 2565 จำนวน 2 ราย ได้แก่หมู่ที่ 1 บ้านสบเส้าและหมู่ที่ 13 บ้านทาดง ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เป็นเงิน 62,840 บาท จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เพื่อดำเนินการตามโครงการต่อไป