Thursday, 28 October 2021

รับถ่ายโอนพนักงาน

เทศบาลตำบลทาสบเส้า มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)ปรับปรุงครั้งที่ 2 จำนวน 1 ตำแหน่ง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัด สำนักปลัดเทศบาล ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอ​แม่ทา จังหวัดลำพูน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053-976018 ต่อ 16,18 ในวันเวลาราชการ