Monday, 18 October 2021

ระวัง❗ทำผิดกฎหมายในการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 32/2564 วันที่ 24 มีนาคม 2564
ข้อพึงระวังกระทำผิดกฎหมายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

ขอประชาสัมพันธ์ชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามกฎหมาย
โดยข้อพึงระวัง

❌❌❌ห้ามผู้ใดหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใดๆ รวมถึงวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร นับตั้งแต่เวลา 18.00 น ของวันก่อนวันเลือกตั้ง 1 วัน (วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564) จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง เวลา 24.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

❌❌❌ห้ามผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง ในระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง 1 วัน (วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564) จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง (วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564)