Monday, 18 October 2021

ย้ำเตือน❗ว่าที่ผู้สมัครและผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีทุกท่าน ❗

บทกำหนดโทษตามตามมาตรา 120 ผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือลักษณะต้องห้าม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 20 ปี

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง