Wednesday, 28 September 2022

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งบริเวณ เสียงในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลทาสบเล้า ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยงในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลทาสบเส้า ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่หา จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕

เนื่องจาก เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/๒๑๔ ข้อ ๑.๒ งานซื้อหรืองานจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความเห็นว่าถ้าโครงการ ดังกล่าวดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป จะไม่เกิดความคุ้มค่าและอาจเกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐ หรือ กระทบต่อประโยชน์ของสาธารณชน จึงเห็นสมควรยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ และ ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ เทศบาลตำบลทาสบเส้าจึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว