Monday, 18 October 2021

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ประจำปีงบประมาณ 2565

ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลทาสบเส้า (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปีงบประมาณ 2565

ประจำปีงบประมาณ 2564

-รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน