Thursday, 30 June 2022

มอบใบประกาศครัวเรือนต้นแบบการจัดการขยะ การดูแลสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลทาสบเส้า

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ ได้จัดทำ “โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและสร้างพฤติกรรมการทิ้งขยะชาวทาสบเส้า ประจำปี 2563” โดยบูรณาการร่วมกับ “โครงการเทศบาลตำบลทาสบเส้าร่วมใจชุมชนสะอาด ตลาด/ร้านค้าปลอดภัยขยะเปียก ปลอดโรค” โดยมีพิธีมอบใบประกาศครัวเรือนต้นแบบการจัดการขยะ การดูแลสิ่งแวดล้อม ให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมประกวด และหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า