Wednesday, 28 September 2022

มอบใบประกาศครัวเรือนต้นแบบการจัดการขยะในชุมชน ตามโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและสร้างพฤติกรรมการทิ้งขยะชาวทาสบเส้า ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า มอบใบประกาศครัวเรือนต้นแบบการจัดการขยะในชุมชน ตามโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและสร้างพฤติกรรมการทิ้งขยะชาวทาสบเส้า ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้าชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ครัวเรือน นางภัณฑิลา แสนโส หมู่ที่ 6 บ้านร้องเรือรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ครัวเรือน นางอัมลา ปละอุด หมู่ที่ 13 บ้านทาดงรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ครัวเรือน นางสมพร พรหมปัญญา หมู่ที่ 3 บ้านศาลาแม่ทา