Wednesday, 28 September 2022

มอบแพมเพิสผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการธนาคารแพมเพิสเพื่อผู้ป่วยติดเตียง

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมนายสนธยา รังรองธานินทร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่บ้านกอลุง หมู่ที่ 10 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อมอบแพมเพิสผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย ตามโครงการธนาคารแพมเพิสเพื่อผู้ป่วยติดเตียงในการนี้ ได้แนบรายการบัญชีโครงการธนาคารแพมเพิส เพื่อผู้ป่วยติดเตียงเทศบาลตำบลทาสบเส้า รายละเอียดตามรูปที่แนบมาพร้อมนี้