Wednesday, 28 September 2022

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้ามอบหมายให้นายยงยุทธ ทากิจและนายไพบูลย์ คำเอี่ยม รองนายกเทศมนตรีฯ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 จำนวน 10 หมู่บ้าน ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายณรงค์ ชัยศักดิ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้าและส.ต.อ.มนตรี อุบลเทศ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพในครั้งนี้ด้วย