Thursday, 30 June 2022

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มกราคม 2565

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 นายยงยุทธ ทากิจ รองนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มกราคม 2565 จำนวน 10 หมู่บ้าน ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายณรงค์ ชัยศักดิ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้าพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้าร่วมมอบเบี้ยยังชีพด้วย